【Check & Fit,健康配搭好Good Fit😆!】

剩係睇款就買鞋點得㗎😣?!要買對good fit嘅鞋,梗係要去Dr.Kong門市免費Check & Fit驗腳🦶🏻,配返個最fit腳形、夠晒承托力嘅鞋墊啦!

即刻去片,等娟姐教大家點買good fit鞋✨,兼穿搭出唔同風格嘅造型啦💪🏻!

即刻睇片啦:https://youtu.be/q29uUfbwIKI?si=JOrfrisf_i-v00pY

🔍立即嚟Dr.Kong門市選購鞋款兼免費驗腳👣: https://bit.ly/47xh1rl